Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ทำบุญปีใหม่ มจร.๕๙ทำบุญปีใหม่ มจร.๕๙

 248 รวมเข้าชม

 248 รวมเข้าชม ทำบุญปีใหม่ มจร.๕๙                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Conclusion of the 3rd Thai-Sino Buddhism Seminar สรุปงานสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ไทย-จีน ครั้งที่ ๓

 651 รวมเข้าชม

 651 รวมเข้าชม สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย – จีน ครั้งที่ ๓ (The 3rd Thai &#821

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาคโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค

 820 รวมเข้าชม

 820 รวมเข้าชม โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค โดยสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งโครงการนี้ม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism)

 1,103 รวมเข้าชม

 1,103 รวมเข้าชม              พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการหลั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Peace Study seminar in “Peace in visions of religions”สันติศึกษาอภิปรายเรื่องสันติภาพในมุมมองศาสนา

 954 รวมเข้าชม

 954 รวมเข้าชม ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่ายโดยเริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง “ส

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลางโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง

 1,084 รวมเข้าชม

 1,084 รวมเข้าชม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒

 919 รวมเข้าชม

 919 รวมเข้าชม เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรีพระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรี

 725 รวมเข้าชม

 725 รวมเข้าชม พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในรายวิชา ปรัชญาเบื้

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UNประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UN

 804 รวมเข้าชม

 804 รวมเข้าชม มจร สรุปผลดำเนินการจัดประชุมสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง พระพุทธศาสนา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Phra brahma bandit MCU Rector speech to Phra Dhammaduta Class 21พระพรหมบัณฑิตบรรยายพิเศษกลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุกแก่พระธรรมทูต

 937 รวมเข้าชม

 937 รวมเข้าชม พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Phra Dhammaduta Class 21 worship to Phra Phrom Vajrayanaพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๑ ถวายสักการะหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณ

 268 รวมเข้าชม

 268 รวมเข้าชม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑ นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิก

อ่านต่อ »