Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๔

 30 รวมเข้าชม

 30 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๘/๒๕๖๔

 366 รวมเข้าชม

 366 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๗/๒๕๖๔

 39 รวมเข้าชม

 39 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๖/๒๕๖๔

 331 รวมเข้าชม

 331 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๔

 34 รวมเข้าชม

 34 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี

จดหมายข่าว ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๔

 332 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 332 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 395 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 395 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ View Fullscreenวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

 64 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 64 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ View Fullscreenวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

“วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔”

 419 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 419 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 156 รวมเข้าชม

 156 รวมเข้าชม Download ใบแจ้งชำระเงิน – ปริญญาตรี – ปริญญ … The post เปิดรับสมัครนิสิตใหม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 390 รวมเข้าชม

 390 รวมเข้าชม     ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย … The post เรื่อง ผลการสอบคัดเ

อ่านต่อ »