12 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

ทุนการศึกษามูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุนการศึกษาในระดับ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา(เฉพาะระดับปริญญาตรี)

ซึ่งศึกษาอยู่ภายในประเทศไทยเปิดรับสมัคร 2 รอบ 

– ทุนรอบที่ 1 เปิดรับสมัครในวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม และประกาศผลภายใน 30 มิถุนายน

– ทุนรอบที่ 2  เปิดรับสมัครในวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน และประกาศผลภายใน 25 ธันวาคม

ระดับทุนการศึกษาที่สนับสนุน (เฉพาะสถานศึกษาภายในประเทศไทย)

– ระดับประถมศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)

– ระดับอาชีวศึกษา (ระดับปวส. ปวช. หรือเทียบเท่า)

– ระดับอุดมศึกษา (เฉพาะในระดับปริญญาตรีเท่านั้น)

วิธีการสมัครขอรับทุน

1.ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครขอรับทุน

2.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีผู้สมัครขอรับทุนไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ด้วยตัวเอง (เด็กเล็ก) ผู้แนะนำ ผู้ปกครอง บิดามารดา ครูอาจารย์สามารถกรอกข้อมูลและเขียนเรียงความแทนได้

3.เขียนเรียงความสั้นๆเกี่ยวกับตนเอง(มีแบบฟอร์มอยู่ในใบสมัคร) โดยการเขียนเรียงความสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวเองนั้นควรมีเนื้อหาเรียงความประกอบด้วย

กิจวัตรประจำวันในช่วงปิด-เปิดเทอม
สิ่งที่อยากเป็นในอนาคต
ความต้องการเรียนสูงสุดในระดับใด
สถานที่ศึกษาที่ต้องการเรียนต่อ (โปรดระบุ)
ในอนาคต อยากประกอบอาชีพอะไร
ทำไมถึงขอทุนและทำไมควรได้รับทุน
ปัญหาหรืออุปสรรคที่ประสบ ณ ขณะนี้
ทราบข้อมูลทุนการศึกษาจากที่ไหน และรู้จักมูลนิธิฯได้อย่างไร

4.แนบคำรับรองจากบุคคลที่แนะนำและคำรับรองจากครูอาจารย์ ผู้แนะนำหมายถึงผู้เล็งเห็นว่าผู้สมัครขอรับทุนมีความเหมาะสม โดยสามารถเป็นบุคคลเดียวกับผู้ปกครอง บิดามารดา ครูอาจารย์ หรือผู้รู้จักผู้สมัครขอรับทุน

5.แนบหลักฐานประกอบการขอรับทุนมูลนิธิ หลักฐานประกอบการขอรับทุนมูลนิธิ มีดังนี้

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร
อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นในการสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยของครอบครัว พร้อมรูปถ่ายตัวบ้าน และบริเวณโดยรอบของบ้าน
ข้อมูลในใบสมัครครบถ้วน พร้อมลงชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
ประวัติและความจำเป็นในการขอรับทุนการศึกษาเขียนด้วยลายมือตนเอง
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้สมัคร 1 ฉบับ )
ในกรณีเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้สำเนาทะเบียนบ้านสูจิบัตร หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (จำนวน 1 ฉบับ)
สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา (จำนวน 1 ฉบับ)
สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)
ใบรายงานผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา
สมุดกิจกรรมหรือ Portfolio (หากมี)
หนังสือรับรองหรือข้อคิดเห็นจากสถานศึกษาว่ามีความประพฤติดี เรียบร้อย ตั้งใจเรียน ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์ กีฬาเด่น หรือมีความสามารถพิเศษ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

6. จัดส่งเอกสาร การจัดส่งเอกสารสามารถส่งด้วยวิธีต่อไปนี้

– ส่งเอกสารแบบ Hard Copy ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
โปรดส่งเอกสารมาที่

โครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC)
มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานเครือข่าย
ชั้น 9 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800

– ส่งเอกสารแบบ Electronics ด้วยไฟล์ PDF หรือ Word ทาง e-mail มาที่
ฝ่ายทุนการศึกษา มูลนิธิศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
E-mail: crdc.solution@gmail.com

 

 

กฎระเบียบเมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติทุนการศึกษา
เมื่อผู้สมัครได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาแล้วนั้น จะต้องรักษาสภาพของผู้ขอทุนการศึกษาไว้ดังนี้

เรียนจบตามกำหนดเวลาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่
หากผุ้รับทุนไม่สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลาของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ หรือคะแนนของผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้รับทุนจะไม่สามารถขอรับทุนเพิ่มได้อีก
มีความประพฤติดี เรียบร้อย และรักษาตนตามกฎและข้อระเบียบบังคับของสถานศึกษา

และในการเบิกจ่ายทุนทุกครั้ง ผู้ได้รับทุนต้องแนบเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินทุน ดังนี้

ใบลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าบำรุงการศึกษา
ตารางเรียนและตารางสอบ
เอกสารแสดงผลการลงทะเบียนเรียน
จดหมายรายงานการเรียน กิจกรรมและความประพฤติในเทอมที่ผ่านมา
จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้รับทุนการศึกษา
ใบสำคัญรับเงิน (ทางมูลนิธิฯจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารและจัดส่งไปให้ทางอีเมล์ โดยผู้รับทุนต้องเขียนข้อมูล และส่งกลับมาทาง โครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-FC) มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานเครือข่าย ชั้น 9 อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรนักเรียน
สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมเลขบัญชี (ไทยพาณิชย์)
รายการบัญชีธนาคารของผู้รับทุนการศึกษา

หมายเหตุ ทุนการศึกษามูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเป็นทุนต่อเนื่อง แต่สามารถเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษาได้ โดยจะดำเนินเพิกถอนสิทธิ์ เมื่อผู้ขอรับทุนไม่ประพฤติตนตามกฎและข้อระเบียบบังคับของสถานศึกษา ไม่ประพฤติตนตามกฎระเบียบที่ทางมูลนิธิฯตั้งไว้ คุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ถูกพักการเรียน สละสิทธิ์ มีความประพฤติที่เสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรม หรือ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

Recommended Posts