18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

Activity for learning English conversation with foreign volunteers at MCULPN
#ครั้งที่ ๓
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ กับ อาสาสมัครชาวต่างประเทศ
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
#ภายใต้กิจกรรมเสริมหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
#ส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts