34 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๒๙ เมษยน ถึง ๑ พฤษภาคม พระครูปริยัติคุณาวุธ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม นโยบายการบริหารภายในส่วนงาน  และร่วมงานสมาคมศิษย์เก่า ครั้งที่ ๑๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง เพื่อรับนโยาบายการบริหารและพบ

The post first appeared on วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี.

วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

Recommended Posts