Skip to content

Day: มิถุนายน 16, 2022

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 ผ่านระบบ ZOOM

 20 รวมเข้าชม

 20 รวมเข้าชม แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

การจัดการฐานทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น และฝึกปฏิบัติการจัดการฐานทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

 18 รวมเข้าชม

 18 รวมเข้าชม วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ประสา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระสอนศีลธรรม

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ASC ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการเรื่อง “ไทดำ : รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

 19 รวมเข้าชม

 19 รวมเข้าชม ] ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ขอเชิญรับฟังการบรรยายวิชาการ (Public lecture) เรื่อง “When women Rule : Matriarchy in Southes Asia”

 23 รวมเข้าชม

 23 รวมเข้าชม ] ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญรับฟังการบร

อ่านต่อ »