Skip to content

Day: กรกฎาคม 9, 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

 7 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานว

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งที่ 3/2564”

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันนี้(5ก.ค.2564) เวลา 13.00 น. พระเดชพระคุณพระเท

อ่านต่อ »