Skip to content

Month: พฤษภาคม 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

View Fullscreenวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต

“มจร สสส. กรมควบคุมโรค มหาวิทยาลัยมหิดล และ WHO ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ (ออนไลน์) ถวายความรู้เรื่องโควิด-19 และวัคซีนแก่นิสิตชาวต่างประเทศ มจร “

วันนี้ (7 พ.ค.64) เวลา 13.30 น. พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธ […]กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔

    ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย … The post เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทนักวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ “อนุมัติการสำเร็จการศึกษา”

สภาวิชาการมีมติเห็นชอบ “อนุมัติการสำเร็จการศึกษา” 6 พ.ค. 64 สำนักทะเบียนและวัดผล รวบรวมรายชื่อผู้สำเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒)

The post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบ ๒) app

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมฯ ครั้งที่ ๒

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ประกาศ ” เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบที่๑) “

วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

อ่านต่อ »