Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นางอุมาพร โคกกรวด

การฉีดวัคซีน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รอบที่ ๑

 142 รวมเข้าชม

 142 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย

 678 รวมเข้าชม

 678 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

ประกาศผู้ชนะการจัดชืเ้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓

 688 รวมเข้าชม

 688 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  เ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
wongsakon Srisiri

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ระยอง  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 1,056 รวมเข้าชม

 1,056 รวมเข้าชม สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดวั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
wongsakon Srisiri

Success is yours! Congratulations, Graduate!

 639 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 639 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

อ่านต่อ »