Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 642 รวมเข้าชม

 642 รวมเข้าชม กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Goog

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีปฐมนิเทศออนไลน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

 508 รวมเข้าชม

 508 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมฯ

 333 รวมเข้าชม

 333 รวมเข้าชม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

ขอเชิญร่วมงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

 529 รวมเข้าชม

 529 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Sunet Nurach

แหล่งสมัครงาน

 728 รวมเข้าชม

 728 รวมเข้าชม สนามสอบและสมัครงาน The post แหล่งสมัครงาน appeared first on วิทยาลัยสงฆ์นคร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 152 รวมเข้าชม

 152 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้ง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรม สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด สอบสัมภาษณ์ และปฐมนิเทศ พร้อมมอบหนังสื่อส่งตัวเข้าปฏิบัติการสอน เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน ๖ รูป

 785 รวมเข้าชม

 785 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

นิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 665 รวมเข้าชม

 665 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน 93 อัตรา

 582 รวมเข้าชม

 582 รวมเข้าชม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน 93 อัตรา สมั

อ่านต่อ »