Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

วิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล ภาคเช้า โดย พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร.

 442 รวมเข้าชม

 442 รวมเข้าชม วิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล ภาคเช้า โดย พระมหาพรชัย สิริวโร,

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 135 รวมเข้าชม

 135 รวมเข้าชม Post Content มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 – 28 กันยายน 2564

 542 รวมเข้าชม

 542 รวมเข้าชม กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 20 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนสิงหาคม 64 ครั้งที่ 2)

 116 รวมเข้าชม

 116 รวมเข้าชม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม Th

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ฟังธรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน บรรยาย “เข้าใจทุกข์ เข้าใจธรรม”

 402 รวมเข้าชม

 402 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานวิชาการ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ / สำนักงานวิทยาลัย วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 120 รวมเข้าชม

 120 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

Canva for MCU สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้ โดย ครูหน่อย สุรัจนา กาญจนไพโรจน์

 585 รวมเข้าชม

 585 รวมเข้าชม การอบรมออนไลน์ เรื่อง Canva for MCU สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้ โดย ค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค

 684 รวมเข้าชม

 684 รวมเข้าชม วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มอบหมายให้ พร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

 563 รวมเข้าชม

 563 รวมเข้าชม วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยจุฬ

อ่านต่อ »