ส่วนงาน วิทยาเขตขอนแก่น
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 3 ตุลาคม 2528
ที่ตั้งของส่วนงาน เลขที่ 30 หมู่ 1
โคกสี
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น 40000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8710-8158-6 sukanya_mcukk@hotmail.com
พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8187-3844-0 suphon_mcukk@hotmailcom
นายจีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8126-2860-5 jeera_02@hotmail.com
นายบุญมา ทวิภักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา วิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8971-4610-0
ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8197-4277-7 phonphao1@hotmail.co.th
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8522-7584-9 starsiam45@hotmail.com
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8159-2886-2 vitt05@hotmail.com
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ดร. รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8163-4961-2
ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 043283547 0-8971-1119-0 nites2512@gmail.com
นายบุญหนา จิมานัง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8745-7354-8 boonna2010@hotmail.com
นางอมรินทร์ แก้วทาสี ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8794-5534-2 tim_mcukk@hotmail.com
นางสุพัตรา นาทัน ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8171-7310-1 mcuboom@hotmail.com
นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น 043283547 0-8808-9296-4 mcukk@hotmail.com, aloneman007@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี