ส่วนงาน สำนักทะเบียนและวัดผล
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 29 มกราคม 2547
ที่ตั้งของส่วนงาน ห้อง C 300 อาคารเรียนรวม เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เ
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยบการสำนักทะเบียนและวัดผล 035-248000 ต่อ 8422 0878173124 thawin.som@mcu.ac.th
ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยบการสำนักทะเบียนและวัดผล 035-248000 ต่อ 8422 0891576394 chaded2009@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี