ส่วนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 8 พฤศจิกายน 2522
ที่ตั้งของส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระสุธีรัตนบัณฑิต.(สุทิตย์ อาภากโร,ดร.) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 035 248 073 089-669-1600 suthito@hotmail.com
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 035 248 073 091-713-8989 tha_nan1@hotmail.com
พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 035 248 073 087-094-1030 serichonptk@gmail.com
พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย 035 248 073 089-019-9667 chutipak_1@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี