ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย วีรปญฺโญ), ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 034-299356 081-9877534
นายจักกฤษณ์ จันทร์ดำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 034-299351 081-4581533 chakkrisc@hotmail.com
พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท), ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 034-299351 089-2148516 musu9@hotmail.com
พระมหาโกมล กมโล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส 034-299356 093-2926941 pali.2015kamaro@gmail.com
พระมหาณรงคฺ์ฤทธิ์ ธมฺมโสภโณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 034-299357 085-7039614 pm.naronglit@gmail.com
นายสุรพล หยกฟ้าวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 034-299351 086-0794451 suraphon_y56@hotmail.com
นางสาวชลิดา ประจำถิ่น ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 034-299351 098-2411595 chalida14.2524@gmail.com
นางสาวบังอรวรรณ สวัสดิ์พึ่ง ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 034-299351 089-7409530 mcuonwan@hotmail.com
นายทศพล ตันเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 034-299356 082-0682510 pali.mcu@gmail.com
นางสาวอรุณรัตน์ จูมจัตุรัส ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 034-299357 098-8607295 tukky_noi@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี