ส่วนงาน วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 21 ตุลาคม 2556
ที่ตั้งของส่วนงาน เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55
ลำไทย
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ. ดร. ผู้อำนวยการ 0 3524 8000 09 8651 5416 hansa_d@hotmail.com แบบฟรอมไออารี่-61 รุ่นที่ ๑.xls
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร. รองผู้อำนวยการ 0 3524 8000 09 9282 5794 spu_2012@hotmail.com แบบฟรอมไออารี่-61 รุ่นที่ ๑ (1).xls
พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0 3524 8000 08 7993 6149 prya13@gmail.com แบบฟรอมไออารี่-61 รุ่นที่ ๑ (2).xls

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี