ส่วนงาน คณะครุศาสตร์
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 1 กรกฏาคม 2504
ที่ตั้งของส่วนงาน อาคารเรียนรวมโซน ซี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. (เชี่ยว ตอทองหลาง) คณบดีคณะครุศาตร์ 035248094 089-143-4795
พระมหาสมบูรณ์ สุธมฺโม (ทองแก้ว) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 035248094 080-245-8699 soomboon1595@gmail.com) OR From:(soomboon1595@gmail.com
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ 035248084 093-030-5038
พระสรวิชญ์ อภิปฺญโญ,ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 035248094 099-515-9569 drsoravit@hotmail.com
นายพีรวัฒน์ ชัยสุข หัวหน้าภาควิชาบริหารการศึกษา 035248084 0860465122
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน 035248094 086-971-0707 ksk_one@hotmail.com
พระมหาทองคำ ฐิตเปโม เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 035248094 086-004-7806 thongkham@mcu.ac.th

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี