ส่วนงาน หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) วัดบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 16 มิถุนายน 2560
ที่ตั้งของส่วนงาน เลขที่ 15 หมู่ 3
นครชุม
เมืองกำแพงเพช, กำแพงเพชร 62000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ 055-799-455 ต่อ16 081-785-3826 rjvmt@hotmail.com
พระครูวชิรคุณพิพัฒน์,ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 055-799-455 ต่อ17 081-727-7018 mcu.kpp2560@hotmail.com
พระเมธีวชิรภูษิต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 055-799-455 ต่อ14 081-703-4881 ัีyutt528@gmail.com
นายณัฐสันต์ นันทวัฒน์ หัวหน้าสำนักงาน 055-799-455 ต่อ11 087-545-4747 moo_4747@hotmail.com
นายยุทธพงษ์ รักษาสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต) 055-799-455 063-298-9098 ัyoutt528@gmail.com
นางสาวมลธยา นันทวัฒน์ นักวิชาการการเงินและบัญชี 055-799-455 ต่อ12 087-840-8686 tik_4747@hotmail.com
นางสาวณัฏฐณิชา เนื่องจุ้ย นักวิชาการศึกษา(ทะเบียนและวัดผล) 055-799-455 ต่อ13 087-839-6452 cartoon-deaw@hotmail.com
นายอาณัติ ศุขเหมือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 055-799-455 ต่อ15 092-040-1267 mcu.kpp2560@hotmail.com
นายประชา เจือจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป 055-799-455 093-9253-3527 pracha2558@hotmail.com
นางสาวนัสฤทัย รอดภู เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 055-799-455 ต่อ12 087-738-2876 ืnan2558@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี