ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน
หน่วยวิทยบริการ (วิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์) วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี2 เมษายน 2551114 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองสรวง
อำเภอหนองฉาง, จังหวัดอุทัยธานี 61110
สำนักงานอธิการบดี-สำนักงานสภามหาวิทยาลัย๒๕กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2ห้อง 206
ลำไทร
วังน้อย, อยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-สำนักงานสภามหาวิทยาลัย๒๕กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2ห้อ
คณะพุทธศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี-กองคลังและทรัพย์สิน
สำนักงานอธิการบดี-กองคลังและทรัพย์สิน
สำนักงานอธิการบดี-สำนักงานพระสอนศีลธรรมสำนักงานพระสอนศีลธรรม
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน27 กุมภาพันธ์192 หมู่ 2
ต้นธง
เมือง, ลำพูน 51000
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์2533มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง D300 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน D เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ลำไทร วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง D300 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน D เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง D300 อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน D เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๖๔, ๘๐๖๕, ๘๔๒๖, ๘๔๒๗, ๘๔๒๘, ๘๔๒๙ ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๔, ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕ โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๖๕ e-mail : witessamphan@hotmail.com, witessamphan@yahool.com
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง30 ธันวาคม 2530อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้อง 102
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
บัณฑิตวิทยาลัย253179 หมู่ที่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
บัณฑิตวิทยาลัย253179 หมู่ที่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
คณะครุศาสตร์1 กรกฏาคม 250479 หมู่ที่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม27 มิถุนายน 254699/1
ตลาด
เมืองสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี 84000
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ27 มีนาคม 2545469 หมู่ 3
ฝายแก้ว
ภูเพียง, น่าน 55000
สำนักงานอธิการบดี-สำนักงานประกันคุณภาพ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๓๐๖ อาคารสำนักงานอธิการบดี
ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
สถาบันภาษา27 มิถุนายน 2555ห้อง D 400 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 โซน D เลขที่ 79 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา24 ตุลาคม 2555158 ถนนศรีสุนทร
หน้าเมือง
เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา 24000
หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี16 มิถุนายน 255295 หมู่ที่ 8 พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี, จันทบุรี 22000
หน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) พุทธมณฑลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี16 มิถุนายน 255295 หมุ่ที่ 8 พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
บางกะจะ
เมืองจันทบุรี, จันทบุรี 22120
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช28 กรกฎาคม 25283/3 หมู่ที่ 5
มะม่วงสองต้น
เมือง, นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช28 กรกฎาคม 25283/3 หมู่ที่ 5
มะม่วงสองต้น
เมือง, นครศรีธรรมราช 80000
ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี