: :
  • On :

ผู้บริหาร

พระราชวรเมธี
พระราชวรเมธี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๐–๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๕๓
พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.
พระศรีคัมภีรญาณ, ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๐–๓๕๒๔ ๘๐๑๐ ต่อ ๘๐๑๐
พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ.ดร.
พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๐๘๖-๗๖๒-๗๒๘๒