<!--:en-->Phra brahma bandit MCU Rector speech to Phra Dhammaduta Class 21<!--:--><!--:th-->พระพรหมบัณฑิตบรรยายพิเศษกลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุกแก่พระธรรมทูต<!--:-->

Phra brahma bandit MCU Rector speech to Phra Dhammaduta Class 21พระพรหมบัณฑิตบรรยายพิเศษกลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุกแก่พระธรรมทูต

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุก” แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุก” แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา