สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคกลาง และภาคใต้

IMG_8372 (2)

                ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคกลางและภาคใต้ (ส่วนกลาง-วข.นครศรีธรรมราช-บาฬีศึกษาพุทธโฆส, วส.นครสวรรค์-ปัตตานี-พุทธโสธร, หร.สิงห์บุรี-สุราษฎร์ธานี-กาญจนบุรี, นวบ.สงขลา-ราชบุรี-เพชรบุรี-อุทัยธานี-ชลบุรี-ระยอง-นครปฐม-พิจิตร-จันทบุรี-สุพรรณบุรี) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ในการนี้ พระเดชพระคุณอธิการบดี ได้เมตตาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมไทยในอาเซียน” แก่นิสิตผู้เข้ารับสัมมนากว่า ๖๐๐ รูป

IMG_8319

IMG_8368 (2)

IMG_8339 (2)

IMG_8344 (2)

—————————————
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )