พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิตพิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิต

<img data-id="581" src="http://pr.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/IMG_8592-2-300x200.jpg" alt="IMG_8592 (2)" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-581" />พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต จากนั้นสัมมนาในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความเป็นครูวิชาชีพ" โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา...

Social Faculty MCU filled a CHE QA Onlineคณะสังคมศาสตร์กรอกข้อมูล CHE QA Online

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ในวันนี้ (วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์...

Conclusion of the 3rd Thai-Sino Buddhism Seminar สรุปงานสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ไทย-จีน ครั้งที่ ๓

สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย - จีน ครั้งที่ ๓ (The 3rd Thai - Sino Conference on Buddhism) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่าง คณะพุทธศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศูนย์วัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทย ในช่วงเช้าเวลาประมาณ...

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓...

             พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ได้นำยุวชนอาเซียนจาก ๑๐ ประเทศ บวก ๓ คือ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ บ้านท่าคอยนาง จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ "ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม" ครั้งที่...

The last day of MCU Library Seminar 2015วันสุดท้าย และมอบวุฒิบัตรการสัมมนาห้องสมุด มจร ๕๘

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้าย ในเวลา ๐๘.๓๐...

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒

เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมรับน้องด้วย เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางถึงพิธี ณ หอประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย...

Pictures of Purabacharn Day at MCUอัลบั้มภาพงานวันบุรพาจารย์ ๒๕๕๘

๑๘ กรกฎาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี ในปีนี้ก็เช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ได้มีพิธีวางพวงมาลาบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธาน ณ หอพิพิธภัณฑ์พระไตรปีฎก จากนั้นเวลาประมาณ...

พระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรีพระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรี

พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในรายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ เรียนรวมทั้ง ๔ คณะได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เรียนที่ห้องเรียนเธียร์เตอร์ B คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ เรียนที่ห้องเรียนเธียร์เตอร์ C บรรยายสลับกับ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. บรรยายในรายวิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ในบ่ายวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒...

Phra brahma bandit MCU Rector speech to Phra Dhammaduta Class 21พระพรหมบัณฑิตบรรยายพิเศษกลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุกแก่พระธรรมทูต

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "กลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุก" แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต...

MCU Library seminar for staffsห้องสมุดจัดสัมมนาความร่วมมือกันทั่วประเทศ

          การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ปีนี้จัดที่วิทยาเขตหนองคาย โดยในวันแรก วันที่ ๒๓ เมษายนมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย...

MCU Library Seminar on second dayการสัมมนาห้องสมุด มจร วันที่สอง

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒ ซึ่งวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด NUOL Central Library มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวต้อนรับ และบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดบรรยายพิเศษระบบห้องสมุดที่นั่น ...
X